+48 600 930 310
Infolinia

Zobacz także:

UMOWA POŻYCZKI NR ##NUMERWNIOSKU##/##ROK##


Zawarta w dniu ##DATAWNIOSKU## pomiędzy:
Usługową Spółdzielnią „Uniwersum” z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Marcina Kasprzaka 24 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000089209, o numerze NIP: 525-000-60-58;, zwaną dalej „U.S. Uniwersum” lub „Pożyczkodawcą”, reprezentowaną przez upoważnionego do reprezentacji Adama Niemirkę
a
##OSOBA## PESEL: ##PESEL##, dow.os ##DOWOD##, ważny do: ##DOWODWAZNY##, zameldowany na pobyt stały: ##ADRES##, zamieszkały pod adresem: ##ADRESZAM## e-mail: ##EMAIL## w celu realizacji umowy jako niezbędne dane do świadczenia usługi drogą elektroniczną: numer telefonu ##TELEFON##
zwaną(ym) dalej „Pożyczkobiorcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
§1. Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę, Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie ##KWOTANETTO## (słownie: ##KWOTANETTOSLOWNIE## ) na okres ##DNI## dni., z datą spłaty do dnia ##DATASPLATY##
§2. Całkowita kwota Pożyczki
Całkowitą kwotę Pożyczki (dalej „Pożyczka”), udostępnianą Pożyczkobiorcy, stanowi kwota Pożyczki przekazywana do dyspozycji Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca zastrzega przy tym możliwość obniżenia kwoty pożyczki w stosunku do objętej żądaniem, w uzasadnionych przypadkach.
§3. Wypłata Pożyczki
 1. Pożyczka zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy niezwłocznie po doręczeniu Pożyczkodawcy podpisanego przez Pożyczkobiorcę 1 (słownie: jednego) egzemplarza Umowy, kserokopii dowodu osobistego oraz Upoważnienia do weryfikacji w bazach dłużników.
 2. Wypłata Pożyczki zostanie dokonana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy podany przez niego w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej.
 3. Wypłata Pożyczki nastąpi pod warunkiem, że przed wypłatą Pożyczki Pożyczkodawca nie uzyska informacji mogących mieć negatywny wpływ na podjętą decyzję w sprawie udzielenia Pożyczki, w szczególności dotyczących podanych przez Pożyczkobiorcę wysokości dochodów i zobowiązań finansowych.
 4. Niedokonanie przez Pożyczkodawcę wypłaty Pożyczki z powodu wskazanego w pkt. 3. powoduje wygaśnięcie Umowy. W takim przypadku strony zrzekają się względem się wszelkich roszczeń wynikających z zawarcia Umowy.
§4. Całkowity koszt Pożyczki
Całkowity koszt Pożyczki stanowią: opłata przygotowawcza, koszt obsługi Pożyczki oraz odsetki.
§5. Opłata przygotowawcza
 1. Od Pożyczkobiorcy jest pobierana opłata przygotowawcza w wysokości ##OPLATAPROCENTOWA## udzielanej Pożyczki za rozpatrzenie wniosku o udzielenie Pożyczki, podjęcie w tym celu wszystkich wymaganych czynności, zawiadomienie Pożyczkobiorcy o weryfikacji jego zdolności do zawarcia umowy. W przypadku negatywnej decyzji w/w opłata nie podlega pobraniu.
 2. Wymieniona w pkt. 1. opłata pobierana będzie z kwoty wypłacanej Pożyczki.
§6. Koszty obsługi Pożyczki
 1. Koszty obsługi Pożyczki stanowi opłata przygotowawcza oraz opłata za obsługę pożyczki w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
 2. Wymieniona w pkt. 2. opłata będzie pobierane z kwoty wypłacanej Pożyczki.
§7. Oprocentowanie
 1. Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Na dzień podpisania Umowy czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP wynosi 10% w skali roku., .
 2. Odsetki są naliczane od aktualnego stanu, za faktyczny okres wykorzystania Pożyczki.
 3. Dla celów obliczania odsetek od Pożyczki przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania Pożyczki oraz rzeczywistą liczbę dni w roku.
 4. Oprocentowanie może ulegać zmianom w przypadku, gdy nastąpi zmiana którejkolwiek ze stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Informacje o zmianach są doręczane Pożyczkobiorcy w sposób określony w pkt. 6 §20 Umowy.
 5. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi ##OPROCENTOWANIE## %.
§8. Całkowita kwota do zapłaty, zasady spłaty
 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty Pożyczki wraz z odsetkami i składką ubezpieczeniową na rachunek bankowy Pożyczkodawcy (całkowita kwota do zapłaty), w terminie określonym przez Pożyczkobiorcę, z zastrzeżeniem §1 Umowy, liczonym od dnia wypłaty Pożyczki.
 2. Jeżeli zaciągnięta Pożyczka wynosi co najmniej 500 (słownie: pięćset 00/100) złotych Pożyczkobiorca może wystąpić o spłatę Pożyczki wraz z odsetkami i składką ubezpieczeniową w 2 (słownie: dwa) lub 3 (słownie: trzy) ratach, wykonywanych w okresach miesięcznych, liczonych od dnia wypłaty Pożyczki. Powyższa możliwość nie dotyczy tylko pierwszej pożyczki.
 3. Jeżeli termin wymagalności Pożyczki przypada w sobotę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, przyjmuje się, że spłata należności powinna nastąpić w kolejnym najbliższym dniu roboczym.
 4. Płatność uznaje się za dokonaną przez Pożyczkobiorcę od momentu zaksięgowania płatności na rachunku Pożyczkodawcy.
 5. Pożyczkodawca ma prawo rozdysponować kwoty otrzymane od Pożyczkobiorcy w następującej kolejności: odsetki, opłata przygotowawcza, opłata za obsługę Pożyczki, kwota główna Pożyczki.
§9. Prawo Pożyczkobiorcy do spłaty Pożyczki przed terminem
 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie wraz z jej kosztami.
 2. W przypadku spłaty całości Pożyczki przed terminem określonym w Umowie, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą. Tak samo w przypadku częściowej spłaty całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą, w odpowiedniej części w stosunku do wysokości dokonanej spłaty. Powyższa regulacja nie dotyczy opłaty przygotowawczej, kosztów obsługi pożyczki oraz kosztów składki ubezpieczeniowej .
 3. Pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia z Pożyczkobiorcą Pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty Pożyczki w całości.
§10. Skutki niespłacenia Pożyczki
 1. W przypadku niespłacenia Pożyczki albo raty Pożyczki, o ile jest ona spłacana w ratach, w terminie określonym Umową , Pożyczkodawca pobiera kary umowne za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5 % wartości kwoty Pożyczki pozostałej do spłaty za każdy dzień opóźnienia.
 2. Pożyczkobiorca w przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki ponosi kary upominawcze i windykacyjne, na które składają się: opłaty za wysłanie upomnień SMS (5zł), opłaty za wysyłanie upomnień drogą elektroniczną (e-mail – 5 zł), opłaty za wysłanie wezwań do zapłaty listem poleconym (30 zł), opłaty za rozmowę telefoniczną (5 zł), oraz ewentualne koszty dojazdu Windykatora do Pożyczkobiorcy, dokonywane do 30 dni od ostatniego dnia okresu pożyczki.
§11. Oświadczenie o uznaniu długu
 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń Pożyczkodawcy, wynikających z Umowy, uznaje swój dług w całości, tj w kwocie ##KWOTA## (słownie:##KWOTASLOWNIE##) i poddaje się na rzecz Pożyczkodawcy egzekucji świadczeń pieniężnych.
 2. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nieuregulowania wymagalnego zobowiązania, U.S. „Uniwersum” będzie miała prawo, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1., dochodzić swoich należności na drodze sądowej, w tym w trybie postępowania nakazowego i wszczęcia postępowania egzekucyjnego, po wydaniu przez Sąd nakazu zapłaty.
§12. Odstąpienie od Umowy
 1. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o możliwości odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie będzie skuteczne, jeżeli Pożyczkobiorca prześle oświadczenie na adres wskazany we wzorze oświadczenia (załącznik nr 1 do Umowy) przed upływem powyższego terminu.
 2. W razie odstąpienia od Umowy Pożyczkodawca zwróci Pożyczkobiorcy poniesione przez Pożyczkobiorcę koszty Pożyczki oraz koszty obsługi Pożyczki, z wyjątkiem odsetek określonych w Umowie za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki.
 3. Kwota odsetek dziennych o których mowa w ust. 2 należnych Pożyczkodawcy jest równa czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (na dzień podpisania Umowy – 10%)
 4. Pożyczkobiorca zwraca kwotę wypłaconej Pożyczki wraz z odsetkami, o których mowa w pkt. 2, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
§13. Wypowiedzenie
 1. .Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku:
  1. niedotrzymania warunków określonych w Umowie;
  2. utraty zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
 2. . Termin wypowiedzenia Umowy wynosi 14 dni i jest liczony od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia.
 3. . Pożyczkodawca wysyła wypowiedzenie Umowy na ostatni znany Pożyczkodawcy adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy.
§14. Warunki wypowiedzenia i windykacji
 1. W następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia, niespłacona kwota Pożyczki staje się zadłużeniem wymagalnym i przeterminowanym, od której Pożyczkodawca nalicza i pobiera odsetki w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
 2. Od chwili powstania zadłużenia wymagalnego, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia wszelkich prawem dozwolonych działań mających na celu doprowadzenie do spłaty należności przez Pożyczkobiorcę.
 3. Pożyczkodawca obciąża Pożyczkobiorcę Kosztami windykacji w pełnej wysokości.
 4. Pożyczkodawca może podejmować przewidziane prawem czynności w celu prowadzenia działań upominawczo – windykacyjnych, w tym za pośrednictwem osób trzecich. Koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, obejmują: koszty sądowe - w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r., nr 167, poz. 1398 ze zm.); koszty postępowania egzekucyjnego – w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006r., nr 167, poz. 1191 ze zm.), koszty zastępstwa procesowego - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002r., nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002r., nr 163, poz. 1349 ze zm.). Wskazane powyżej koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym są podawane według stanu prawnego na dzień zawarcia Umowy i mogą ulec zmianie na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów.
 5. Począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu Okresu Pożyczki, do dnia zapłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty, Pożyczkobiorca będzie ponosił dodatkowe koszty nieterminowej spłaty, na które składają się: Kwota Ubezpieczenia Pożyczki, naliczana maksymalnie przez okres kolejnych 35 dni oraz koszty czynności windykacyjnych. Jeżeli w okresie 35 kolejnych dni następujących po ostatnim dniu Okresu Pożyczki, Pożyczkobiorca nie dokona spłaty wszystkich należnych kwot, Pożyczkodawca może skierować sprawę do sądu o zapłatę, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu i kosztami procesu, w tym zastępstwa procesowego o których mowa w §14 ust.4.
 6. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na cesję niespłaconych przez niego kwot Pożyczki, przysługujących Pożyczkodawcy, na inny podmiot. Pożyczkobiorca zostanie o tym fakcie powiadomiony po dokonaniu cesji.
 7. Nieterminowa spłata Pożyczki może skutkować odmową udzielenia dalszych Pożyczek oraz spowodować wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy przez Pożyczkodawcę.
§15. Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia
 1. Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że informacje podane we wniosku o udzielenie Pożyczki lub dokumenty, na podstawie których podjęto decyzję o udzielenie Pożyczki, nie są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy, w terminie 7 dni.
§16. Windykacja
W przypadku niewywiązania się przez Pożyczkobiorcę z Umowy Pożyczkodawca może zlecić windykację należnych mu roszczeń, także podmiotom zewnętrznym oraz udostępnić tym podmiotom informacje dotyczące udzielonej Pożyczki niezbędne do dochodzenia tych roszczeń.
§17. Ochrona danych osobowych
Pożyczkobiorca potwierdza otrzymanie informacji, że:
 1. administratorem danych jest Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum” z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Marcina Kasprzaka 24;
 2. dane zbierane są w związku ze świadczoną przez U.S. „Uniwersum” usługą i mogą być wykorzystywane do celów związanych z wykonaniem Umowy przez U.S. „Uniwersum”;
 3. zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa;
 4. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych;
 5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
§18. Organ właściwy w sprawach ochrony konsumentów
Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK urzęduje w Warszawie (kod pocztowy: 00-950) przy ul. Plac Powstańców Warszawy 1.
§19. Zmiana Umowy
 1. Wszelkie zmiany Umowy lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzone będą w postaci aneksu, za wyjątkiem zmian: stawek oprocentowania, całkowitych kosztów Pożyczki, danych osobowych lub adresu Pożyczkobiorcy.
 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokonane przez Pożyczkobiorcę w treści otrzymanej Pożyczkodawcy oferty zawarcia Umowy (w tym w przygotowanych przez Pożyczkodawcę dokumentach związanych z tą Umową i samej Umowie), nie będą dla Pożyczkodawcę wiążące i mogą być uznane jako podstęp w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§20. Postanowienia końcowe
 1. Pożyczkodawca wysyła do podpisu Pożyczkobiorcy, na jego adres podany w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej , www.unichwilówka@uniwersum.pl 2 (słownie: dwa) egzemplarze Umowy wraz z załącznikami do Umowy.
 2. Umowę poczytuje się za zawartą z datą doręczenia umowy podpisanej przez Pożyczkodawcę do Pożyczkodawcy.
 3. Umowa została sporządzona w 2 (słownie: dwóch) jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do odesłania na adres US UNIWERSUM 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 24 podpisanych przez siebie (słownie: dwóch) egzemplarzy Umowy wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego oraz wypełnionym przez siebie Upoważnieniem do ujawniania o sobie informacji gospodarczych (załącznik nr 2 do Umowy).
 5. Pożyczkobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z dostępnymi w formacie pliku pdf na stronie internetowej:
  1. wzorem Umowy;
  2. wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;
  3. upoważnieniem o ujawnianiu informacji gospodarczych, dotyczących Pożyczkobiorcy;
  4. Regulaminem, stanowiącym integralną część Umowy,
 6. Strony akceptują, że ich kontakty w zakresie realizacji Umowy będą miały miejsce w formie wiadomości tekstowych przy wykorzystaniu strony internetowej Pożyczkodawcy, poczty elektronicznej, poczty lub/i telefonu komórkowego zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie. Oświadczenia woli składane w sposób opisany w zdaniu poprzednim, będą traktowane jako wywierające skutki prawne na równi z formą pisemną.
 7. Pożyczkobiorca zobowiązuje się udzielać aktualnych i prawdziwych informacji oraz danych w celu weryfikacji Wniosku o udzielenie Pożyczki i realizacji niniejszej Umowy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się postanowienia Regulaminu oraz przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim i innych ustaw.
 9. Pożyczkobiorca oświadcza, że wraz z Umową został mu doręczony formularz informacyjny, z którym się zapoznał...............................
/własnoręczny podpis/
POŻYCZKODAWCA
..............................
/własnoręczny podpis/
POŻYCZKOBIORCA
Zobacz także: