Spacer 1
Logowanie / Rejestracja
Spacer - 2

Uni Chwilówka - szybka 
	pożyczka gotówkowa bez zaświadczeń

Spacer 3 Rzetelna firma
   
 

Zobacz także:

UMOWA POŻYCZKI NR ……/……., dalej: „Umowa”
Zawarta w dniu ........... pomiędzy:
 
Usługową Spółdzielnią „Uniwersum” z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Marcina Kasprzaka 24 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000089209, o numerze NIP: 525-000-60-58, www.unichwilówka@uniwersum.pl,
zwaną dalej „U.S. Uniwersum” lub „Pożyczkodawcą”, reprezentowaną przez upoważnionego do reprezentacji Grzegorza Kozłowskiego
a
[imię i nazwisko], PESEL: [numer PESEL], [seria i numer dowodu osobistego], adres zameldowania na pobyt stały: [adres], e-mail: [adres e-mail], w celu realizacji umowy jako niezbędne dane do świadczenia usługi drogą elektroniczną: numer telefonu [numer telefonu],
zwaną(ym) dalej „Pożyczkobiorcą”,
 
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
§ 1. Przedmiot Umowy
1.        U.S. „Uniwersum” jest zobowiązana do udzielania Pożyczkobiorcy, każdorazowo na jego żądanie zrealizowane na stronie internetowej U.S. „Uniwersum”: www.unichwilówka.pl (dalej „strona internetowa”), pożyczki w minimalnej wysokości 300,00 (słownie: trzysta 00/100) złotych, a w maksymalnej wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych, na okres nieprzekraczający 30 (słownie: trzydziestu) dni, z zastrzeżeniem poniżej określonych warunków.
2.        Pożyczkobiorca decyduje o wysokości i okresie korzystania z Pożyczki, z zastrzeżeniem, że wysokość pierwszej Pożyczki nie przekroczy 900,00 (słownie: dziewięćset 00/100) złotych.
3.        Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę, Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie ………….. ( słownie:……………………………………………),( dalej: „Pożyczka”) na okres ……………………………., z datą spłaty do dnia ………………….., (dalej: „Okres pożyczki”)
 
§ 2. Całkowita kwota Pożyczki
Całkowitą kwotę Pożyczki, udostępnianą Pożyczkobiorcy, stanowi kwota przekazywana do dyspozycji Pożyczkobiorcy. US Uniwersum zastrzega przy tym możliwość obniżenia kwoty Pożyczki w stosunku do objętej żądaniem, w uzasadnionych przypadkach.
 
§ 3. Wypłata Pożyczki
1.        Pożyczka zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy niezwłocznie po doręczeniu U.S. „Uniwersum” podpisanych przez Pożyczkobiorcę 2 (słownie: dwóch) egzemplarzy Umowy, kserokopii dowodu osobistego, oraz Upoważnienia do weryfikacji w bazach dłużników.
2.        Wypłata Pożyczki zostanie dokonana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy podany przez niego w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej.
3.        Wypłata Pożyczki nastąpi pod warunkiem, że przed jej wypłatą U.S. „Uniwersum” nie uzyska informacji mogących mieć negatywny wpływ na podjętą decyzję w sprawie udzielenia Pożyczki, w szczególności dotyczących podanych przez Pożyczkobiorcę wysokości dochodów i zobowiązań finansowych.
4.        Niedokonanie przez U.S. „Uniwersum” wypłaty Pożyczki, wskutek uzyskania przez Pożyczkobiorcę informacji, o których mowa w pkt. 3. powyżej, oznacza odstąpienie U.S. „Uniwersum” od zawarcia Umowy. W takim przypadku Strony zrzekają się względem siebie wszelkich roszczeń wynikających z zawarcia Umowy.
 
§ 4. Całkowity koszt Pożyczki
Całkowity koszt związany z udzieleniem Pożyczki zgodnie z Umową stanowią: Koszt obsługi Pożyczki, (zgodnie z § 6 poniżej)składka ubezpieczeniowa oraz Odsetki (dalej: „Całkowity Koszt Pożyczki”)
 
§ 5. Opłata przygotowawcza
Od Pożyczkobiorcy jest pobierana opłata przygotowawcza w wysokości 5% kwoty Pożyczki za rozpatrzenie wniosku o udzielenie Pożyczki, podjęcie w tym celu wszystkich wymaganych czynności, zawiadomienie Pożyczkobiorcy o weryfikacji jego zdolności do zawarcia Umowy. W przypadku negatywnej decyzji w/w opłata nie podlega pobraniu.
§ 6. Koszty obsługi Pożyczki
Koszty obsługi Pożyczki stanowi: Opłata Przygotowawcza (zgodnie z § 5 powyżej ), oraz opłata za obsługę pożyczki w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych (dalej: „Koszty obsługi Pożyczki” )
 
§ 7. Ubezpieczenie Pożyczki
1.        Pożyczkobiorca jest objęty grupowym ubezpieczeniem na życie na wypadek śmierci zgodnie z zamieszczoną na końcu Umowy deklaracją przystąpienia do Ubezpieczenia oraz Warunkami grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców.
2.        Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wypełnienia, zamieszczonej poniżej, deklaracji przystąpienia do Ubezpieczenia.
3.        Kwotę składki ubezpieczeniowej stanowi 0,40 % udzielonej Pożyczki za każdy faktyczny dzień korzystania z Pożyczki, w tym w okresie opóźnienia spłaty należności.
4.        Wraz ze spłatą Pożyczki i Odsetek Pożyczkobiorca jest zobowiązany zapłacić składkę ubezpieczeniową za każdy dzień korzystania Pożyczki.
§ 8. Oprocentowanie
1.        Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej, która wynosi 19% w stosunku rocznym (dalej: „Odsetki”)
2.        Odsetki są naliczane od aktualnego stanu, za faktyczny okres wykorzystania Pożyczki.
3.        Dla celów obliczania Odsetek od Pożyczki przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania Pożyczki oraz rzeczywistą liczbę dni w roku.
4.        Oprocentowanie może ulegać zmianom w przypadku, gdy nastąpi zmiana którejkolwiek ze stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Informacje o zmianach są doręczane Pożyczkobiorcy w sposób określony w pkt. 6 § 21 Umowy.
5.        Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi ……………. 
 
§ 9. Całkowita kwota do zapłaty, zasady spłaty
1.        Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty Pożyczki wraz z Całkowitym Kosztem Pożyczki na rachunek bankowy U.S. „Uniwersum” (Całkowita Kwota do Zapłaty), w terminie określonym przez Pożyczkodawcę, z zastrzeżeniem § 1 Umowy, liczonym od dnia wypłaty Pożyczki przez Pożyczkodawcę.
2.        Jeżeli termin wymagalności Pożyczki przypada w sobotę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, przyjmuje się, że spłata należności powinna nastąpić w kolejnym najbliższym dniu roboczym.
3.        Płatność uznaje się za dokonaną przez Pożyczkobiorcę z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku Pożyczkodawcy.
4.        Pożyczkodawca ma prawo rozdysponować kwoty otrzymane od Pożyczkobiorcy w następującej kolejności: Odsetki, opłata od ubezpieczenia, kwota główna Pożyczki.
 
§10. Prawo Pożyczkobiorcy do spłaty Pożyczki przed terminem
1.       Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części Pożyczki, przed terminem określonym w Umowie wraz z jej kosztami.
2.       W przypadku spłaty całości Pożyczki przed terminem określonym w Umowie, Całkowity Koszt Pożyczki ulega odpowiedniemu obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy.Tak samo w przypadku częściowej spłaty Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy, ,w odpowiedniej części w stosunku do wysokości dokonanej spłaty. Powyższa regulacja nie dotyczy Kosztów obsługi pożyczki oraz kosztów składki ubezpieczeniowej.
3.      Pożyczkodawca dopełni wszelkich starań by rozliczyć z Pożyczkobiorcą Pożyczkę w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty Pożyczki w całości, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Pożyczkobiorcę.
§11. Skutki niespłacenia Pożyczki
1.        W przypadku niespłacenia Pożyczki w terminie określonym Umową (§ 9 w zw. z § 1 pkt. 3 .), U.S. „Uniwersum” pobiera kary umowne za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% dziennie od zaległej kwoty Pożyczki.
2.        Pożyczkobiorca, w przypadku nie terminowej spłaty Pożyczki ponosi kary upominawcze i windykacyjne, na które składają się: opłaty za wysyłanie upomnień – SMS (5 zł), opłaty za wysyłanie upomnień drogą elektroniczną (e-mail – 5 zł), opłaty za wysyłanie wezwań do zapłaty listem poleconym (30 zł), opłata za każdorazową rozmowę telefoniczną (5zł), oraz ewentualne koszty dojazdu Windykatora do Pożyczkobiorcy.
3. Niezależnie od postanowień z pkt. 1 i 2 powyżej, od wymagalnej i przeterminowanej zaległości pobierane są Odsetki karne, odpowiednio jak w §15 Umowy.
 
§ 12. Oświadczenie o uznaniu długu
1.        Pożyczkobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń U.S. „Uniwersum”, wynikających z Umowy, uznaje swój dług w całości, tj w kwocie …………………………………. i poddaje się na rzecz U.S. „Uniwersum” egzekucji świadczeń pieniężnych.
2.        Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nieuregulowania wymagalnego zobowiązania, U.S. „Uniwersum” będzie miała prawo, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1., dochodzić swoich należności na drodze sądowej, w tym w trybie postępowania nakazowego i wszczęcia postępowania egzekucyjnego, po wydaniu przez Sąd nakazu zapłaty. 
§ 13. Odstąpienie od Umowy
1.        Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, Pożyczkobiorca ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie będzie skuteczne, jeżeli Pożyczkobiorca prześle oświadczenie na adres wskazany we wzorze oświadczenia (załącznik nr 1 do Umowy) przed upływem powyższego terminu.
2.        W razie odstąpienia od Umowy, U.S. „Uniwersum” zwróci Pożyczkobiorcy poniesione przez niego Koszty Obsługi Pożyczki, , z wyjątkiem Odsetek określonych w Umowie za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia zwrotu Pożyczki.
3.        Kwota Odsetek dziennych o których mowa w ust. 2 należnych U.S. „Uniwersum” wynosi 19 %.
4.        Pożyczkobiorca zwraca kwotę wypłaconej Pożyczki wraz z Odsetkami, o których mowa w pkt. 2, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 
§ 14. Wypowiedzenie
1.        U.S. „Uniwersum” może wypowiedzieć Umowę w przypadku:
1)       niedotrzymania warunków określonych w Umowie;
2)       utraty zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
2. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi 14 dni i jest liczony od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia.
3. U.S. „Uniwersum” wysyła wypowiedzenie Umowy na ostatni znany U.S. „Uniwersum” adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy.
§ 15. Warunki wypowiedzenia i windykacji
1.        W następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia, niespłacona kwota Pożyczki staje się zadłużeniem wymagalnym i przeterminowanym, od której U.S. „Uniwersum” nalicza i pobiera odsetki w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (dalej: Odsetki karne)
2.        Od chwili powstania zadłużenia wymagalnego, U.S. „Uniwersum” ma prawo do podjęcia wszelkich prawem dozwolonych działań mających na celu doprowadzenie do spłaty należności przez Pożyczkobiorcę.
3.        Spośród podjętych działań windykacyjnych, o których mowa w § 11 i § 15 , U.S. „Uniwersum” obciąża Pożyczkobiorcę kosztami windykacji.
4.        Pożyczkodawca może też podejmować przewidziane prawem czynności w celu prowadzenia działań upominawczo – windykacyjnych, w tym za pośrednictwem osób trzecich. Koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, obejmują: koszty sądowe - w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r., nr 167, poz. 1398 ze zm.); koszty postępowania egzekucyjnego – w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006r., nr 167, poz. 1191 ze zm.), koszty zastępstwa procesowego - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002r., nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002r., nr 163, poz. 1349 ze zm.). Wskazane powyżej koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym są podawane według stanu prawnego na dzień zawarcia Umowy i mogą ulec zmianie na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów.
5. Począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu Okresu Pożyczki, do dnia zapłaty Całkowitej Kwoty do Zapłaty, Pożyczkobiorca będzie ponosił dodatkowe koszty nieterminowej spłaty, na które składają się: Kwota Ubezpieczenia Pożyczki, naliczana maksymalnie przez okres kolejnych 35 dni oraz koszty czynności windykacyjnych, w tym Odsetki karne. Jeżeli w okresie 35 kolejnych dni następujących po ostatnim dniu Okresu Pożyczki, Pożyczkobiorca nie dokona spłaty wszystkich należnych kwot, Pożyczkodawca skieruje sprawę do sądu o ich zapłatę, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu i kosztami procesu, o których mowa w § 15 ust. 4 powyżej.
6. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na cesję niespłaconych przez niego kwot Pożyczki, przysługujących Pożyczkodawcy, na inny podmiot. Pożyczkobiorca zostanie o tym fakcie powiadomiony.
7. Nieterminowa spłata Pożyczki może skutkować odmową udzielenia dalszych Pożyczek oraz spowodować wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy przez Pożyczkodawcę.
 
§ 16. Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia
1.        U.S. „Uniwersum” może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że informacje podane we wniosku o udzielenie Pożyczki lub dokumenty, na podstawie których podjęto decyzję o udzielenie Pożyczki, nie są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.
2.        W przypadku rozwiązania Umowy, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy, w terminie 7 dni.
 § 17. Windykacja
W przypadku nie wywiązania się Pożyczkobiorcy z Umowy, U.S. „Uniwersum” może zlecić windykację należnych mu roszczeń, także podmiotom zewnętrznym oraz udostępnić tym podmiotom informacje dotyczące udzielonej Pożyczki niezbędne do dochodzenia tych roszczeń. Pożyczkodawcy przysługuje prawo sprzedaży wierzytelności z przedmiotowej Umowy, w przypadku braku spłaty kwoty pożyczki, w terminie do …………...
 
§ 18. Ochrona danych osobowych
Pożyczkobiorca potwierdza otrzymanie informacji, że:
1)       administratorem danych jest Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum” z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Marcina Kasprzaka 24;
2)       dane zbierane są w związku ze świadczoną przez U.S. „Uniwersum” usługą i mogą być wykorzystywane do celów związanych z wykonaniem Umowy przez U.S. „Uniwersum”;
3)       zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa;
4)       Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych;
5)       podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 
§ 19. Organ właściwy w sprawach ochrony konsumentów
Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK urzęduje w Warszawie (kod pocztowy: 00-950) przy ul. Plac Powstańców Warszawy 1.
 
§ 20. Zmiana Umowy
1.        Wszelkie zmiany Umowy lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzone będą w postaci aneksu, za wyjątkiem zmian: stawek oprocentowania, Całkowitych Kosztów Pożyczki, danych osobowych lub adresu Pożyczkobiorcy.
2.       Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokonane przez Pożyczkobiorcę w treści otrzymanej od U.S. „Uniwersum” oferty zawarcia Umowy (w tym przygotowanych przez U.S. „Uniwersum” dokumentach związanych z tą Umową i samej Umowie), nie będą dla U.S. „Uniwersum” wiążące i mogą być uznane jako podstęp w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§ 21. Postanowienia końcowe
1.        Umowa została sporządzona w 2 (słownie: dwóch) jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkobiorcy i U.S. „Uniwersum”.
2.        U.S. „Uniwersum” wysyła drogą mailową 2 (słownie: dwa) egzemplarze Umowy wraz z załącznikami do podpisu Pożyczkobiorcy, na jego adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej.
3.        Pożyczkobiorca jest zobowiązany do odesłania listem priorytetowym na adres U.S. „Uniwersum” (01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 24) 2 (dwóch) egzemplarzy podpisanej przez siebie Umowy wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego oraz wypełnionym przez siebie Upoważnieniem do ujawniania o sobie informacji gospodarczych (załącznik nr 2 do Umowy).
4.        Otrzymane przez U.S. „Uniwersum” 2 (dwa) podpisane przez Pożyczkobiorcę egzemplarze Umowy zostaną podpisane przez Pożyczkodawcę, po czym jeden zostanie przesłany na adres Pożyczkobiorcy.
5.        Umowę poczytuje się za zawartą z chwilą doręczenia na adres U.S. „Uniwersum” 2 (słownie: dwóch) egzemplarzy Umowy podpisanych przez Pożyczkobiorcę.
6.        Pożyczkobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z dostępnymi w formacie pliku pdf na stronie internetowej:
1)       wzorem Umowy;
2)       wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;
3)       upoważnieniem o ujawnianiu informacji gospodarczych, dotyczących Pożyczkobiorcy;
4)       Regulaminem, stanowiącym integralną część Umowy,
5)       Warunkami grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców.
6)       Formularzem informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego
7.        Strony akceptują, że ich kontakty w zakresie realizacji Umowy będą miały miejsce w formie wiadomości tekstowych przy wykorzystaniu strony internetowej Pożyczkodawcy, poczty elektronicznej, poczty lub/i telefonu komórkowego zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie. Oświadczenia woli składane w sposób opisany w zdaniu poprzednim, będą traktowane jako wywierające skutki prawne na równi z formą pisemną.              
8.        Pożyczkobiorca zobowiązuje się udzielać aktualnych i prawdziwych informacji oraz danych w celu weryfikacji Wniosku o udzielenie Pożyczki i realizacji niniejszej Umowy.
9.        W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się postanowienia Regulaminu oraz przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim i innych ustaw.
10.     Pożyczkobiorca oświadcza, że wraz z Umową został mu doręczony formularz informacyjny, z którym się zapoznał.
Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia (stanowi integralną część Umowy):
1)      Po zapoznaniu się z Warunkami grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców (WU, kod: 2012_BIX….._v01):
a)     Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
b)     Przyjmuję do wiadomości, że wykaz przysługujących mi świadczeń oraz ciążących na mnie obowiązków w celu zachowania uprawnień z tytułu ubezpieczenia znajduje się w WU (kod: 2012_BIX……_v01).
c)     Potwierdzam odbiór WU (kod: 2012_BIX……_v01) przed przystąpieniem do ubezpieczenia, zapoznanie się z ich treścią, w szczególności z ograniczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń na Zycie Europa S.A., ich zrozumienie oraz ich akceptację.
2)      Wyrażam zgodę, na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.  2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w Deklaracji Przystąpienia, w każdy sposób konieczny do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową i jej realizacji na warunkach określonych w Warunkach grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców (kod: 2012_BIX…._v01). Podanie danych jest dobrowolne.
3)      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zostałem poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
□ TAK          □ NIE
4)      Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) od Towarzystwa Ubezpieczeń na Zycie Europa S.A. 
□ TAK          □ NIE
5)      Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
a) administratorem danych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
b) odbiorcą danych, znanym administratorowi danych na dzień udzielenia informacji jest Ubezpieczający,
c) dane będą przetwarzane dla celów realizacji praw i obowiązków wynikających z  Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców US UNIWERSUM zawartej w dniu __.09.2012 r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. a Ubezpieczającym,
d) moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z objęciem mnie ochroną ubezpieczeniową i realizacją ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców US UNIWERSUM,
e) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania,
f) podanie danych jest dobrowolne, ich podanie jest jednak niezbędne do objęcia mnie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na  Zycie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU (kod: 2012_BIX….._v01).
6)      Niniejszym wskazuję Ubezpieczającego, tj. U.S. „Uniwersum”, jako Uprawnionego do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu Ubezpieczonego, do wysokości zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy.
7) Niniejszym wskazuję jako Uprawnionego do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego, stanowiącego różnicę pomiędzy wysokością Zobowiązania istniejącego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, a wysokością Zobowiązania pozostałego do spłaty na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego:
 
imię
 
nazwisko
 
PESEL (data urodzenia w przypadku Obcokrajowca)
 
procent udziału
 
adres
 
imię
 
nazwisko
 
PESEL (data urodzenia w przypadku Obcokrajowca)
 
procent udziału
 
adres
 
 
 
 
…………………………………………………………                        ……………………………………………………….
                                           /własnoręczny podpis/                                                           /własnoręczny podpis/      
POŻYCZKODAWCA                                                            POŻYCZKOBIORCA
 
Zobacz także:

Spacer 1
Usługowa Spółdzielnia "Uniwersum" z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Marcina Kasprzaka 24 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000089209,
o numerze NIP: 525-000-60-58, REGON: 000456384, e-mail: unichwilowka@uniwersum.pl