+48 600 930 310
Infolinia
WARUNKI UBEZPIECZENIA

Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców US UNIWERSUM.

 
§ 1 DEFINICJE

Poniższe terminy, pisane wielką literą, w rozumieniu Umowy mają następujące znaczenie:

1.        DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA – oświadczenie woli Ubezpieczonego, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową; oświadczenie woli może zostać złożone w formie pisemnej, telefonicznej, przez Internet lub za pośrednictwem każdego innego, akceptowanego przez Ubezpieczającego, kanału komunikacji (nośnika informacji), zapewniającego jednocześnie identyfikację osoby składającej to oświadczenie oraz datę złożenia tego oświadczenia;

2.        DZIEŃ ROBOCZY – dzień inny niż: sobota i dzień ustawowo wolny od pracy;

3.        DZIEŃ SPŁATY POŻYCZKI - wynikający z Umowy pożyczki dzień, do którego Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkodawcy kwotę Zobowiązania;

4.        DZIEŃ ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO - dzień Zgonu Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu;

5.        OKRES ROZLICZENIOWY – miesiąc kalendarzowy;

6.        POŻYCZKA – określona kwota środków pieniężnych, wypłacona Pożyczkobiorcy przez Ubezpieczającego na podstawie Umowy pożyczki, z których Pożyczkobiorca może korzystać i zobowiązuje się do ich zwrotu na warunkach określonych w Umowie pożyczki;

7.        POŻYCZKOBIORCA –osoba fizyczna korzystająca z usług Ubezpieczającego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę pożyczki;

8.        REGULAMIN – regulamin świadczenia usług przez US UNIWERSUM określający zasady udzielania pożyczek przez US UNIWERSUM;

9.        ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE –świadczenie pieniężne wypłacane przez Ubezpieczyciela Uprawnionemu z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego;

10.     UBEZPIECZAJĄCY Usługowa Spółdzielnia „UNIWERSUM” (dalej: US UNIWERSUM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089209, REGON 000456384 i NIP 5250006058;

11.     UBEZPIECZONY –Pożyczkobiorca;

12.     UBEZPIECZYCIEL –Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092396, REGON 932716961, NIP 895 17 65 137, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony 307 200 000 zł;

13.     UMOWA – umowa grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców US UNIWERSUM, zawarta dnia __09.2012 r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. a Ubezpieczającym;

14.     UMOWA POŻYCZKI umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczającym, a Pożyczkobiorcą, określająca wysokość oraz warunki spłaty Pożyczki;

15.     WIEK – liczba pełnych lat pomiędzy danym dniem a datą urodzenia;

16.     ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE zajście w okresie odpowiedzialności i z przyczyn zaistniałych w okresie odpowiedzialności Zgonu Ubezpieczonego;

17.     ZGONtrwałe, nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych do życia powodujące ustanie czynności życiowych całego ustroju, potwierdzone aktem zgonu;

18.     ZOBOWIĄZANIE –należna Ubezpieczającemu kwota Pożyczki wypłaconej Pożyczkobiorcy powiększona o oprocentowanie i koszt ubezpieczenia zgodnie z Umową pożyczki.

 
§ 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1.        Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na wypadek Zgonu Ubezpieczonego.

2.        Ubezpieczyciel, w razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, zobowiązany jest do realizacji Świadczenia ubezpieczeniowego wynikającego z Umowy, w wysokości równej sumie ubezpieczenia, zgodnie z § 7, z zastrzeżeniem § 6 i pozostałych postanowień Umowy.

 
§ 3 OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.        Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności) w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wypłaty Pożyczki, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu złożenia Deklaracji Przystąpienia (przystąpienie do ubezpieczenia) i trwa do końca okresu spłaty Pożyczki zgodnie z Umową pożyczki, jednak nie dłużej niż 30 dni, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 6.

2.        W przypadku przedłużenia przez Ubezpieczonego okresu spłaty Pożyczki, na warunkach określonych w Umowie Pożyczki, okres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, może zostać kontynuowany na kolejne okresy ubezpieczenia, trwające nie dłużej niż 30 dni. Okres ubezpieczenia może zostać kontynuowany jeśli Wiek Pożyczkobiorcy na ostatni dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 85 lat. Składka za kolejny okres ubezpieczenia powinna zostać zapłacona zgodnie z § 5 ust. 1.

3.        Jeżeli na Dzień spłaty pożyczki, Zobowiązanie wynikające z Umowy pożyczki nie zostanie spłacone przez Ubezpieczonego i okres zwrotu Pożyczki nie ulegnie przedłużeniu, wówczas okres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, może zostać kontynuowany przez kolejne okresy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że suma tych okresów nie przekroczy 60 dni. Okres ubezpieczenia może zostać kontynuowany jeśli Wiek Pożyczkobiorcy na ostatni dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 85 lat. Składka za kolejny okres ubezpieczenia powinna zostać zapłacona zgodnie z § 5 ust. 1.

4.        W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3:

1)       kolejne okresy ubezpieczenia rozpoczynają się pierwszego dnia po zakończeniu bieżącego okresu ubezpieczenia,

2)       okresy odpowiedzialności rozpoczynają się z dniem wskazanym przez Ubezpieczającego,

3)       Ubezpieczony nie składa kolejnej Deklaracji Przystąpienia.

5.        Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na ochronę ubezpieczeniową udzieloną poszczególnym Ubezpieczonym, którzy złożyli Deklaracje Przystąpienia przed rozwiązaniem Umowy, przy czym okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem ust. 6, będzie trwał do końca bieżącego okresu ubezpieczenia, bez możliwości kontynuacji na kolejny okres ubezpieczenia.

6.        Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego kończą się:

1)       z upływem okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3,

2)       z Dniem Zgonu Ubezpieczonego,

3)       z dniem zakończenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3,

4)       z dniem odstąpienia Ubezpieczonego od Umowy Pożyczki, zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim,

5)       z dniem rozwiązania Umowy Pożyczki,

6)       z dniem całkowitej spłaty Pożyczki przed terminem wynikającym z Umowy Pożyczki,

7)       z dniem rezygnacji z ubezpieczenia, zgodnie z § 10,

w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

 
§ 4 WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ

1.        Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Pożyczkobiorca, który w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ma ukończone 20 lat oraz którego Wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 85 lat, który spełnia łącznie poniższe warunki:

1)       złożył odpowiednią Deklarację Przystąpienia (przystąpienie do ubezpieczenia) otrzymaną od Ubezpieczającego oraz

2)       zawarł Umowę pożyczki w wysokości kwoty Pożyczki określonej w Umowie pożyczki, nie przekraczającej 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych).

 
§ 5 SKŁADKA

1.        Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. Składka naliczana jest jednorazowo z góry za dany okres odpowiedzialności. Składka płatna jest do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, za wszystkich Ubezpieczonych, dla których pierwszy lub kontynuowany okres odpowiedzialności rozpoczął się w danym miesiącu kalendarzowym.

2.        Ubezpieczający przedstawia Pożyczkobiorcy wysokość składki zgodnie z „Taryfą składki”, aktualną na dzień składania przez Pożyczkobiorcę Deklaracji Przystąpienia, a w przypadku kontynuacji okresu ubezpieczenia – na ostatni dzień bieżącego okresu ubezpieczenia. Podstawę naliczenia składki (PNS) stanowi kwota Pożyczki wypłaconej Pożyczkobiorcy wynikająca z Umowy pożyczki.

3.        Jeżeli składka nie zostanie zapłacona w terminie określonym w ust. 1, Ubezpieczyciel pisemnie wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki. W razie nie zapłacenia składki we wskazanym w wezwaniu terminie, stosunek ubezpieczenia dotyczący Ubezpieczonego, za którego składka nie została zapłacona, uznaje się za rozwiązany przez Ubezpieczającego. W takim przypadku odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z dniem upływu terminu do zapłaty składki wskazanego w wezwaniu. Ustanie stosunku ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Ubezpieczonego o rozwiązaniu stosunku ubezpieczenia.

4.        Jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygaśnie zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6 pkt. 4), 5), 6) i 7) lub gdy zajdzie Zgon, nie będący Zdarzeniem ubezpieczeniowym, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu zapłaconą składkę za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Składka do zwrotu zostanie wyliczona zgodnie z formułą:

gdzie:
S - składka brutto za danego Ubezpieczonego;

k - liczba niewykorzystanych dni ochrony ubezpieczeniowej liczonych od następnego dnia po ustaniu ochrony ubezpieczeniowej;

n – liczba dni okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, za który została zapłacona składka.

5.        Zwrot składki, zgodnie z ust. 12, nastąpi w terminie 5 Dni roboczych od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela od Ubezpieczającego informacji o odstąpieniu Ubezpieczonego od Umowy pożyczki lub rozwiązaniu Umowy pożyczki lub wcześniejszej całkowitej spłacie Pożyczki przed terminem wynikającym z Umowy pożyczki, lub Zgonie Ubezpieczonego, który nie będzie Zdarzeniem ubezpieczeniowym. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia zwrot składki nastąpi zgodnie z § 10.

 
§ 6 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.    Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zostanie urzędowo stwierdzone, że Zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa.

2.    Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z:

1)       pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość;

2)       działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, nielegalnymi strajkami, bójkami z wyjątkiem działania w obronie koniecznej i pod warunkiem przedstawienia raportu policyjnego dokumentującego działanie Ubezpieczonego w obronie koniecznej;

3)       eksplozją atomową oraz napromieniowaniem;

4)       nieprzestrzeganiem przez Ubezpieczonego zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem;

5)       następstwami zabiegów o charakterze kosmetycznym, poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) lub operacji zmiany płci;

6)       stwierdzonym sądowo usiłowaniem lub dokonaniem przez Ubezpieczonego przestępstwa bądź samookaleczenia;

7)       alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice);

8)       prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień lub w stanie nietrzeźwości albo w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków albo substancji zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

9)       uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi;

10)    uprawianiem przez Ubezpieczonego: alpinizmu, wspinaczki górskiej i skałkowej, raftingu, speleologii, baloniarstwa, bobslei i saneczkarstwa, sportów motorowych i motorowodnych, jeździectwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, lotnictwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, szermierki, sportów siłowych, sportów walki i obronnych, kajakarstwa wysokogórskiego, taternictwa jaskiniowego, skoków do wody, skoków na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfingu, windsurfingu;

11)    uczestniczeniem przez Ubezpieczonego w zawodach z użyciem samolotów, spadochronów, lotni, paralotni, statków powietrznych, pojazdów kołowych, koni, łodzi, nart wodnych;

12)    wyczynowym (zawodowym) uprawianiem przez Ubezpieczonego jakiejkolwiek dyscypliny sportu, w szczególności udziału w  zawodach, wyścigach, występach lub treningach sportowych;

13)    uczestniczeniem przez Ubezpieczonego w wyprawach albo w Ekspedycjach (zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym lub naukowym) do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia, góry powyżej 5 500 m. n.p.m., busz, bieguny, tereny lodowcowe i tereny śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego, dżungla, obszary niezaludnione;

14)    wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy w następujących zawodach: kaskader, korespondent wojenny, pirotechnik, marynarz, rybak morski i śródlądowy.

 
§ 7 SUMA UBEZPIECZENIA

1.        W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel wypłaci Uprawnionemu Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem § 6. Jeśli Uprawnionym jest Ubezpieczający, zaliczy on Świadczenie ubezpieczeniowe na poczet spłaty Zobowiązania Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Umowy pożyczki.

2.        Z zastrzeżeniem ust. 3, wysokość sumy ubezpieczenia stanowi pozostające do spłaty na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Zobowiązanie Ubezpieczonego wynikające z zawartej przez niego Umowy pożyczki.

3.        W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, wysokość sumy ubezpieczenia stanowi pozostające do spłaty na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego kwota Pożyczki wypłaconej Pożyczkobiorcy z wyłączeniem opłat administracyjnych, upominawczych, odsetek należnych, kosztów ubezpieczenia, odsetek za czas opóźnienia oraz wszelkich kwot związanych z nieterminowym zwrotem Pożyczki.

 
§ 8 WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

1.        Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego ustalana jest na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego i wypłacane jest Uprawnionemu.

2.        Występujący z roszczeniem składa dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego, którymi są oryginały lub potwierdzone przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, w szczególności:

1)       odpis aktu zgonu Ubezpieczonego - chyba że Uprawniony jest osobą, która takiego odpisu nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może go uzyskać,

2)       dokumenty stwierdzające okoliczności Zgonu Ubezpieczonego (np. protokół policji, postanowienie prokuratury – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający) – jeśli zostały sporządzone – chyba że Uprawniony jest osobą, która takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać, w takiej sytuacji Uprawniony jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela o wiadomych sobie okolicznościach zgonu Ubezpieczonego,

3)       zaświadczenie lekarskie o przyczynie Zgonu lub karta statystyczna do karty zgonu – chyba że Uprawniony jest osobą, która takiego zaświadczenia ani karty statystycznej do karty zgonu nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać,

4)       formularz zgłoszenia roszczenia.

3.        Występujący z roszczeniem udostępnia inne niż wskazane w ust. 2 dokumenty, o które Ubezpieczyciel zwróci się w związku z rozpatrywanym roszczeniem, niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli występujący z roszczeniem takie dokumenty posiada lub może je uzyskać na podstawie przepisów obowiązującego prawa polskiego.

4.        W przypadku, gdy Ubezpieczycielowi nie zostaną dostarczone wszystkie niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, osoba występująca z roszczeniem o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego powinna udzielić Ubezpieczycielowi informacji tj.: miejsce i data zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, nazwa i adres organu lub instytucji, w której w/w dokumenty się znajdują lub mogą się znajdować, z zastrzeżeniem ust. 9.

5.        W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego.

6.        Zasady opodatkowania Świadczeń ubezpieczeniowych należnych Uprawnionemu regulują przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych.

7.        W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel informuje o tym Uprawnionego, jeżeli nie jest on osobą występującą z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na jaki osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

8.        Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

9.        Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 8 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 8.

10.     Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 8, zawiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego.

11.     Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje pisemną informację o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego Uprawnionemu.

12.     Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego.

13.     Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać Uprawnionemu dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. Uprawniony może żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela.

14.     Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, o której mowa w  ust. 2 i 3, uniemożliwiający ustalenie prawa do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego do czasu uzupełnienia dokumentacji lub podstawę do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku nieuzupełnienia dokumentacji.

15.     Jeżeli Ubezpieczony w Deklaracji Przystąpienia jako formę realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu wskazał wypłatę świadczenia Ubezpieczającemu, Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone:

1)       Ubezpieczającemu - do aktualnego na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Zobowiązania (salda zadłużenia) Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy pożyczki, zgodnie ze wskazaniem w Deklaracji Przystąpienia Ubezpieczającego, jako uprawnionego do otrzymania świadczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego lub;

2)       osobie, o której mowa w § 9 ust. 1 (pozostałym Uprawnionym) - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Zobowiązania istniejącego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego a wysokością Zobowiązania pozostałego do spłaty na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, lub

3)       osobie, o której mowa w § 9 ust. 4, w przypadku, o którym mowa w tym ustępie (pozostałym Uprawnionym) - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Zobowiązania istniejącego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego a wysokością Zobowiązania pozostałego do spłaty na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego.

 
§ 9 UPRAWNIONY

1.        Ubezpieczony może wskazać jednego lub więcej Uprawnionych.

2.        Uprawnionym do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu Ubezpieczonego jest Ubezpieczający do wysokości Zobowiązania Ubezpieczonego z tytułu zawartej Umowy pożyczki, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 15. Ubezpieczony w Deklaracji Przystąpienia wyraża zgodę na wskazanie Ubezpieczającego, jako Uprawnionego, który zaliczy Świadczenie ubezpieczeniowe na poczet spłaty Zobowiązania Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Umowy pożyczki. 

3.        Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać wskazanie Uprawnionego, za zgodą Ubezpieczającego, zawiadamiając o tym Ubezpieczyciela z zachowaniem formy pisemnej, składając oświadczenie o zmianie danych do ubezpieczenia. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio. Przy wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela za wiążące uznawane jest oświadczenie Ubezpieczonego.

4.        Jeżeli w chwili Zgonu Ubezpieczonego nie ma żadnej uprawnionej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego (nie został wskazany żaden Uprawnionylub wskazanie wszystkich Uprawnionych stało się bezskuteczne), Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w sposób analogiczny do zasad dziedziczenia ustawowego wynikających z Kodeksu Cywilnego. Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny otrzymują Świadczenie ubezpieczeniowe w równych częściach. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich, Uprawnionych ustala się na zasadach analogicznych do zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczonym z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa, bez względu na to, że inne osoby są uprawnione do spadku na podstawie testamentu.

5.        Ubezpieczyciel w razie wątpliwości, co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie tej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

6.        Wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne, jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego.

7.        Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje Uprawnionemu, jeżeli umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. W takim przypadku Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje Uprawnionym w dalszej kolejności.

 
§ 10 REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA

1.        Ubezpieczony w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z ubezpieczenia oraz Ubezpieczający w każdym czasie, za zgodą Ubezpieczonego, ma możliwość rezygnacji z ubezpieczenia danego Ubezpieczonego, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia. Ubezpieczony powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia za pośrednictwem Ubezpieczającego. Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia powinno zawierać: oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, datę złożenia niniejszego oświadczenia, numer Umowy pożyczki, imię i nazwisko Ubezpieczonego, PESEL Ubezpieczonego, prośbę o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacja z ubezpieczenia nastąpi z upływem dnia wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z upływem dnia doręczenia oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia Ubezpieczającemu.

2.        Rezygnacja z ubezpieczenia danego Ubezpieczonego nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za danego Ubezpieczonego za okres, w którym Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność.

 
 
 
 
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.          Ubezpieczony powinien poinformować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji Przystąpienia, w szczególności poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia. Ubezpieczony może złożyć oświadczenie o zmianie danych bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub za pośrednictwem Ubezpieczającego. Ubezpieczający niezwłocznie powiadomi Ubezpieczyciela w formie elektronicznej o złożeniu przez Ubezpieczonego przedmiotowego oświadczenia i w terminie 5 Dni roboczych dostarczy oryginał oświadczenia do Ubezpieczyciela.

2.          Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Strony i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie Umowy, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.

3.          Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy lub ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, lub miejsca zamieszkania, lub siedziby Uprawnionego.

4.          TU na Zycie Europa S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

5.          Ubezpieczający, Ubezpieczony   i/lub Uprawniony mają prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Odpowiedź Ubezpieczyciela na skargę zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez  Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego w piśmie do Ubezpieczyciela. W przypadku nie rozpatrzenia skargi Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego  w terminie przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczony i/lub Uprawniony  zostanie poinformowany przez Ubezpieczyciela o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi.

6.          Ubezpieczający będący konsumentem, Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych.

7.          W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Zobacz także: