+48 600 930 310
Infolinia
Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych
Usługowej Spółdzielni „Uniwersum”
dalej: „Regulamin”


§ 1. Postanowienia ogólne.
 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób fizycznych.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 3. Postanowienia Regulaminu są dla Stron wiążące, jeżeli Strony w Umowie nie ustaliły odmiennie swoich praw i obowiązków.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Użyte w Regulaminie i Umowie terminy oznaczają:
  1. Pożyczkodawca – Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum”;
  2. Regulamin – niniejszy regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni „Uniwersum”;
  3. Umowa – umowa o pożyczkę zawarta na podstawie przepisów Regulaminu;
  4. Zdolność kredytowa – zdolność do spłaty udzielonej pożyczki wraz z wynagrodzeniem Pożyczkodawcy i Odsetkami w terminach określonych w Umowie;
  5. Pożyczkobiorca – osoba fizyczna będąca stroną zawartej z Pożyczkodawcą Umowy 5.6.      Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę;
  6. Ocena ryzyka kredytowego – ocena zdolności Klienta do spłaty zaciągniętej Pożyczki wraz z Odsetkami, w terminach określonych w Umowie, dokonywana przez Pożyczkodawcę
  7. Bazy danych – zbiory danych prowadzone dla celów oceny ryzyka kredytowego przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.5)), oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, Nr 182, poz. 1228 i Nr 217, poz. 1427);
  8. Pożyczka – środki pieniężne będące przedmiotem Umowy zawartej z Pożyczkodawcą Umowy o Pożyczkę;
  9. Czynności windykacyjne – czynności, którymi Pożyczkodawca dochodzi należnej spłaty Pożyczki od Pożyczkobiorcy w ciągu 35 dni, liczonych od dnia następującego po upływie ostatniego dnia zapłaty Pożyczki; są one podejmowane w szczególności przy pomocy wezwania do zapłaty wysłanego w formie listu poleconego, upomnień w formie wiadomości e-mail czy wiadomości SMS;
  10. Koszty windykacji – zgodnie z § 10 Umowy oraz § 14 Umowy.
  11. Koszty obsługi Pożyczki -  opłata za przygotowanie Pożyczki w wysokości 11% kwoty Pożyczki (przy Pożyczce udzielonej na 15 dni) albo 17% kwoty Pożyczki (przy Pożyczce udzielanej na 30 dni) oraz zryczałtowana opłata za obsługę Pożyczki w wysokości 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.
 6. Pożyczkodawca udziela Pożyczki Pożyczkobiorcy spełniającemu łącznie następujące warunki:
  1. stałe miejsca zamieszkania w Polsce;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  3. posiadanie zdolności kredytowej;
  4. posiadanie stałych dochodów, osiągane ze źródeł zaakceptowanych przez Pożyczkodawcę i nie obciążonych z żadnego tytułu;
  5. nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe;
  6. złożył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów wymaganych przez Pożyczkodawcę, niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego.
  7. ma nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 85 lat.
  8. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez Klienta w związku z odmową udzielenia Pożyczki.
 
§ 2. Warunki udzielenia Pożyczki
 1. Pożyczkodawca udziela pożyczek w walucie polskiej w formie gotówkowej albo przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, na warunkach określonych w Regulaminie oraz Umowie.
 2. Pożyczka jest udzielana jednorazowo w minimalnej wysokości 300,00 (słownie: trzysta 00/100) złotych, a w maksymalnej wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych, na okres nieprzekraczający 30 dni.
 3. Pożyczkobiorca nie może mieć więcej niż jedną pożyczkę na raz, a kolejna może mu być udzielona dopiero po spłacie poprzedniej. Pożyczkodawca nie udziela pożyczek rodzinnych.
 4. Klient, w granicach określonych w pkt. 2., sam decyduje o wysokości i okresie spłaty Pożyczki, z zastrzeżeniem, że wysokość pierwszej Pożyczki nie przekroczy 900,00 (słownie: dziewięćset 00/100) złotych.
 5. Pożyczkodawca może ograniczyć wnioskowaną kwotę Pożyczki lub uzależnić jej udzielenie od spełnienia przez Pożyczkobiorcę dodatkowych warunków.
 6. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej i minimalnej kwoty Pożyczki dla danego Klienta.
 7. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu spłaty Pożyczki.
 8. Występując z wnioskiem o udzielenie Pożyczki Klient jest zobowiązany wyrazić zgodę na upoważnienie Pożyczkodawcy do wystąpienia do InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4, Biura Informacji Gospodarczej ERIF S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2 oraz do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 w celu dokonania weryfikacji wiarygodności finansowej Klienta oraz dokonania oceny jego zdolności do spłaty pożyczki.
§ 3. Zawarcie umowy pożyczki
   
 1. Zawarcie Umowy Pożyczki inicjują czynności (zwane dalej "czynnościami internetowymi") Klienta dokonane na stronie internetowej Pożyczkodawcy: www.unichwilowka.pl (zwana dalej "stroną internetową") lub czynności dokonywane w siedzibie U.S. "Uniwersum".
 
§ 4. Ocena ryzyka kredytowego
 1. Po dokonaniu przez Klienta czynności internetowych, Pożyczkodawca uzależnia przyznanie Pożyczki od oceny ryzyka kredytowego Klienta.
 2. Ocena, o której mowa w pkt. 1., jest dokonywana na podstawie informacji uzyskanych od Klienta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.
 3. Klient jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Pożyczkodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego.
 4. Jeżeli Pożyczkodawca odmówi udzielenia Pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca niezwłocznie przekazuje Klientowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.
 5. O decyzji Pożyczkodawcy poinformuje Klienta wiadomością tekstową (SMS) lub elektroniczną (e-mail). Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, Pożyczkodawca niezwłocznie wyśle e-mailem do klienta Umowę  wraz z załącznikami, chyba że życzeniem Klienta, odznaczonym w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na stronie internetowej, będzie podpisanie Umowy, a następnie odbiór Pożyczki w gotówce w siedzibie Pożyczkodawcy, lub zgodnie z pkt. 6 poniżej.
 6. Jeżeli Klient zdecyduje się na odbiór Umowy kurierem, to z chwilą doręczenia mu jej jest zobowiązany do podpisania tej Umowy i przekazania jej kurierowi, który doręczył mu tę Umowę, wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego i podpisanym upoważnieniem o możliwości weryfikacji w bazach dłużników. Koszty przesyłki kurierskiej ponosi Pożyczkobiorca.
 
§ 5. Uruchomienie Pożyczki
 1. Uruchomienie Pożyczki następuje zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy określoną w Umowie, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę poprawnie podpisanych 2 (słownie: dwóch) egzemplarzy Umowy wraz z kserokopią dowodu osobistego, oraz upoważnienia do weryfikacji w bazach dłużników.
 2. Za datę uruchomienia Pożyczki uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Pożyczkodawcy kwotą Pożyczki.
 3. Wypłata kwoty Pożyczki w gotówce w siedzibie Pożyczkodawcy wymaga wcześniejszego zgłoszenia w formularzu rejestracyjnym oraz jej odbioru w godzinach urzędowania Pożyczkodawcy, tj. od 7:30 do 15:00.
   
§ 6. Zasady spłaty Pożyczki
 1. Pożyczkobiorca dokonuje wszystkich płatności w walucie polskiej. Jeżeli płatność jest dokonywana w innej walucie, to Pożyczkobiorca ponosi koszty związane z przeliczeniem walut.
 2. Przy dokonywaniu płatności w tytule przelewu Pożyczkobiorca powinien podać: imię, nazwisko oraz numer Umowy.
 3. W przypadku wpłynięcia na rachunek Pożyczkodawcy płatności, która nie może być zidentyfikowana (np. nie podano numeru Umowy), płatność uznaje się za niedokonaną do czasu jej zidentyfikowania.
 4. W przypadku niewykonywania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy, Pożyczkodawca podejmuje Czynności windykacyjne.
 5. Koszty poniesione przez Pożyczkodawcę, a powstałe z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, w tym Koszty windykacji, obciążają Pożyczkobiorcę.
 
§ 7. Obowiązki i prawa
 1. Po dokonaniu przez Pożyczkodawcę oceny ryzyka kredytowego i uzyskaniu pozytywnej weryfikacji, Klient ma prawo otrzymać, na wniosek, bezpłatny projekt Umowy. Projekt ten w formacie pliku pdf zostanie wysłany na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany środkami kontaktowania się przyjętymi przez Strony Umowy Pożyczki powiadomić Pożyczkodawcę o każdej zmianie danych osobowych, (w tym adresu i miejsca zatrudnienia), które zostały podane w związku z zawartą Umową, oraz o utracie dokumentu tożsamości.
 3. Pożyczkodawca jest zobowiązane udzielić Klientowi wyjaśnień dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem Umowy oraz postanowień zawartych w Umowie, która ma zostać zawarta zgodnie z Ustawą z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497), w sposób umożliwiający Klientowi podjęcie decyzji w przedmiocie zawarcia Umowy. Wyjaśnienia te zostaną wysłane Klientowi na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Klienta.
 4. Pożyczkodawca zapewnia ochronę danych osobowych Pożyczkobiorcy uzyskanych od niego i przechowywanych w bazie danych Klientów U.S. „Uniwersum” – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 
§ 8. Korespondencja, prawo Pożyczkobiorcy do reklamacji
 1. Danymi kontaktowymi Pożyczkobiorcy są dane znajdujące się w dokumentacji Pożyczkodawcy, określone w Umowie lub w zawiadomieniu o zmianie adresu.
 2. Korespondencję wysłaną przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy w razie braku niezwłocznego potwierdzenia odbioru uznaje się za otrzymaną w terminie 5 dniu od dnia wysłania.
 3. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji (w formie pisemnej). Reklamacja powinna zawierać następujące dane Pożyczkobiorcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu oraz wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia budzące zastrzeżenia oraz oczekiwania dotyczące sposobu naprawy szkody. Pożyczkodawca niezwłocznie rozpatruje złożoną reklamację, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 
§ 9. Rozmowy telefoniczne
 1. Pożyczkodawca jest uprawniony do nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych z Pożyczkobiorcą oraz do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych.
 
§ 10. Postanowienia końcowe
 1. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu, przy wystąpieniu przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:
  1. zmiana zakresu funkcjonowania oferowanej usługi;
  2. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanej usługi:
  3. zmiana przepisów prawa regulujących produkty, przepisy podatkowe i zasady rachunkowości
 2. W przypadku zmiany zapisów Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy, Pożyczkodawca niezwłocznie doręczy Pożyczkobiorcy zmieniony Regulamin lub wykaz zmian w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez Pożyczkobiorcę.
 3. Zmieniony Regulamin wiąże Pożyczkobiorcę po upływie 30 dni od dnia jego doręczenia, chyba że Pożyczkobiorca złożył pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmienionych warunków, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Pożyczkobiorcę.
 4. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzenia Umowy w wypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
 5. Pożyczkodawca świadczy usługę określoną Regulaminem wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków Pożyczkodawca z Klientem przed zawarciem Umowy na odległość oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy, jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest sąd powszechny, w którego okręgu znajduje się siedziba Pożyczkodawcy
 8. Językiem stosowanym w relacjach z Klientem i Pożyczkobiorcą jest język polski.
    Regulamin obowiązuje dla umów zawieranych od dnia 9 lipca 2015 roku.